Κομβικό Σημείο Επαφής Δήμου Καρδίτσας (ΚΟ.Σ.Ε.)

Το “Κομβικό Σημείο Επαφής Δήμου Καρδίτσας” (ΚΟ.Σ.Ε.) είναι μια διαρκής συντονιστική επιτροπή που ορίστηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας 118/2011, στα πλαίσια της ανάπτυξης και λειτουργίας της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Ε.Υ.ΓΕ.Π), η οποία ορίστηκε σύμφωνα με τον Ν3882/10 στον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE. Το ΚΟ.Σ.Ε. είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του νόμου Ν3882/10 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί.

Ειδικότερα το έργο του ΚΟ.Σ.Ε. Δήμου Καρδίτσας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων:

  • των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
  • των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί,
  • των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),
  • του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο,
  • του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοτικό κτίριο Αρτεσιανού 1 – 431 31 – Καρδίτσα
Τηλέφωνα: 24413 50700, 2413 50777
Ηλεκτρονική διεύθυνση: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr
Υπεύθυνος: Μαυραντζάς Θωμάς – ΠΕ11 Πληροφορικής