Κλειστές προσφορές για απευθείας ανάθεση ασφάλισης οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 25/04/2016

Α.π.: 6762

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων για χρονική περίοδο ενός έτους, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τέταρτη 27/04/2016 ώρα 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΤΗΛ. 24413-50796-797), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ