1

Κεντρική Βάση Δεδομένων για τα έσοδα και τις δαπάνες των υποψηφίων

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών εγκύκλιος με θέμα “Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων.”