Καθορισμός όρων εκμίσθωσης του Ξενώνα Μητρόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 19/3/2013
Αρ. πρωτ.: 6146

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Ξενώνα Μητρόπολης kαθορίζει τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση του Ξενώνα – Ξενοδοχείου Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας ως εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ