Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές , τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές

Ο Δήμος Καρδίτσας, σύμφωνα με την 68/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προβαίνει δια μέσου του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σε δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, σύμφωνα με τις διατάξεις (Ν.3013/2002, Π.Δ 145/2010, Ν.4662/2020). Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται και η κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως 31-03-2023, στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας,1ο χλμ. Περ.Οδού Καρδίτσας – Τρικάλων , Αμαξοστάσιο Δήμου Καρδίτσας, αυτοπροσώπως ή με τους παρακάτω τρόπους, (ταχυδρομικά ή στο email: m.dafopoulou@dimoskarditsas.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413 50703.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαραίτητα έντυπα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου https://dimoskarditsas.gov.gr