1

Για εργασίες ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019-2020

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλισης οχημάτων για χρονική περίοδο ενός έτους από 02/05/2019 έως 02/05/2020», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ. 24413-50796-797 και ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στο 24413-50852), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω εργασία.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. Από τον ανάδοχο θα ζητηθούν δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ