Εξουσιοδότηση Προέδρων Τ.Κ. προκειμένου για την διαχείριση καυσόξυλων ατομικών αναγκών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ:27/23.1.2020

Εξουσιοδότηση Προέδρων Τ.Κ. προκειμένου για την διαχείριση καυσόξυλων ατομικών αναγκών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διαχειριστικές εκθέσεις των δασών των Τοπικών Κοινοτήτων, του Δήμου Καρδίτσας

2. Τις Διατάξεις των παραγράφων 1 και 4, του άρθρου 62, των άρθρων 63, 65, 87, 89 του Δασικού Κώδικα, Νόμος 86/1969

3. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 197, του Νόμου 3463/2006

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58, του Νόμου 3852/2010

5. Την ανάγκη των κατοίκων για χρήση καυσόξυλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εξουσιοδότηση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, ώστε να υπογράφουν τα πρωτόκολλα εγκατάστασης των υλοτομιών και τους ορίζουμε συντονιστές της κοπής και διάθεσης των καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των δημοτών των Τοπικών τους Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος