Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Καλλιφωνίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL

Πρόσκληση για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Καλλιφωνίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL» με τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη Δημοσίευση με βάση τα άρθρα 32 παρ 2γ & 32Α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Ο Δήμος Καρδίτσας, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 122/2024 Απόφασης της Δημοτικής του Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΩΗ2ΩΕΗ-67Β), ενδιαφέρεται να αναθέσει τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης στη ΔΕ Καλλιφωνίου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL»

Παρακαλούμε για την αποστολή προσφοράς σας σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της συνημμένης πρόσκλησης μέχρι την 24/4/2024 και ώρα 12:30 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132, 2ος όροφος).