1

Επανεγγραφές των νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, οι επανεγγραφές των νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2017-2018 θα αρχίσουν από  10-05-2017 έως 19-05-2017.

Οι αιτήσεις επανεγγραφών θα προσκομίζονται στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών στα οποία φοιτούν τα παιδιά.
Υπεύθυνες παραλαβής: Οι Προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για επανεγγραφές:

 • Αίτηση γονέα. (Συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας)
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.(το έντυπο από την υπηρεσία)
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι.
 1. Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 2. Για άνεργους γονείς απαιτείται: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
 3. Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικ. Έτους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (το έντυπο από την υπηρεσία)
 • Για την επανεγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας
 • Σε περίπτωση τριτέκνων ή πολυτέκνων και μονογονεϊκής οικογένειας  θα χρειαστεί και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα  θεωρεί απαραίτητο από την Επιτροπή .

Μετά το πέρας τον επανεγγραφών θα ανακοινωθεί η ημερομηνία για τις εγγραφές των νηπίων, οι οποίες θα γίνουν στη Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών