Επαναληπτική δημοπρασία για το δημοτικό κατάστημα στο Ρούσσο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις εικοσιτρείς (23) του μήνα Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Καρδίτσας στον 3ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, θα διεξαχθεί επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του παρακάτω δημοτικού καταστήματος:

από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:15 π.μ., για το κατάστημα στο Ρούσσο 130,48 τ.μ..

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τριά έτη, με δυνατότητα 3ετούς παράτασης για εμπορική χρήση. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα #100,00# € μηνιαίως.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος για ένα έτος, δηλαδή #120,00#, β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας τόσο ο συμμετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του, γ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία και του εγγυητή, ότι έχουν λάβει γνώση όλων των όρων εκμίσθωσης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, ε) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου κατά περίπτωση, ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στη δημοπρασία, δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί εναντίον του απόφαση ή διαταγή απόδοσης μισθίου και στ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία, ότι εξέτασε το μίσθιο, έλαβε πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασής του και ότι το κρίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή των αριθμ.:485/2022, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της εκμίσθωσης από το Γραφείο Προσόδων, τηλέφωνο 2441350760 και από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και αντίγραφο της σχετικής απόφασης, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Δημαρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ