Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Ι-4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις πέντε (5) του μήνα Ιουνίου έτους 2019 ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Καρδίτσας στον 3ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, θα διεξαχθεί επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία από τις 9:00 έως τις 09:30 π.μ., για την εκμίσθωση του Ι-4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας, εμβαδού 55,20 τ.μ., για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος- ψυχαγωγία, ή εμπορικής χρήσης. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται στα τρία έτη, με δυνατότητα 3-ετούς παράτασης υπό όρους. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα τετρακόσια είκοσι ευρώ #420,00# € μηνιαίως.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος για ένα έτος, δηλαδή #504,00#€ β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας-δημοτική ενημερότητα, τόσο ο συμμετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του, γ)υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία και του εγγυητή, ότι έχουν λάβει γνώση των όρων εκμίσθωσης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δ)απόσπασμα ποινικού μητρώου, ε)πιστοποιητικό αρμόδιου Πρωτοδικείου και Ειρηνοδικείου, ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στη δημοπρασία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί εναντίον του απόφαση ή διαταγή απόδοσης μισθίου και στ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία, ότι εξέτασε το μίσθιο, έλαβε πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασής του και ότι το κρίνει κατάλληλο, για τη χρήση που προορίζεται.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή της αριθμ.:101/2019, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το Γραφείο Εσόδων, τηλέφωνο 2441350760 και από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Δημαρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ