Ενστάσεις απορριπτέων ΣΟΧ 2/2022

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε ο πίνακας απορριπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2022 για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενενήντα ενός (91) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρδίτσας

Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από 23/8/2022 έως και 24/8/2022 .

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: municipality@dimoskarditsas.gov.gr