Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, οι εγγραφές των νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2016-2017 θα αρχίσουν από 1-06-2016 έως 17-06-2016.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα προσκομίζονται στην Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών από 8:30π.μ. έως 14:00μμ.
 Υπεύθυνος παραλαβής: Κος Δημήτριος Μπαζάνης τηλ. Επικοινωνίας: 24410-76208, φαξ.:24410-76322 Ταλιαδούρου 2- Εμπορικό Κέντρο 4ος όροφος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφές :

 • Αίτηση γονέα. (Συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας)
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης.(το έντυπο από την υπηρεσία)
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι .
 1. Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
 2. Για άνεργους γονείς απαιτείται: Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
 3. Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικ. Έτους. ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος .
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (το έντυπο από την υπηρεσία)
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας
 • Σε περίπτωση τριτέκνων ή πολυτέκνων και μονογονεϊκής οικογένειας  θα χρειαστεί και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα  θεωρεί απαραίτητο από την Επιτροπή .