1

Εγγραφές των νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ &
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, οι εγγραφές των νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015-2016 θα αρχίσουν από 20-05-2015 έως 15-06-2015.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα προσκομίζονται στην Διεύθυνση των Παιδικών Σταθμών : Ταλιαδούρου 2- Εμπορικό Κέντρο 4ο ς όροφος
Υπεύθυνος παραλαβής: Κος Δημήτριος Μπαζάνης
τηλ. Επικοινωνίας: 24410-76208, φαξ.:24410-76322

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφές :

1. Αίτηση γονέα. (Συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας)
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού.
3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι.

  • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα , απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη , καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη .
  • Για άνεργους γονείς απαιτείται : Αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ , που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών , με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας .
  • Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα , απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος . Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης , απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. (Συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας)
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος
οικονομικού έτους.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου .(Αριθμός μελών οικογένεια ς, ονοματεπώνυμα προσώπων παράδοσης -παραλαβής νηπίων)
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κριθεί από την Επιτροπή απαραίτητο.

Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων, αλλοδαπών γονέων.

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
2. Άδεια παραμονής στη χώρα.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ