Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα αρχίσουν από 10-05-2018 έως 31-05-2018. Ώρες παραλαβής αίτησης: 8:00 π.μ -12:00 π.μ.

Οι αιτήσεις επανεγγραφών θα προσκομίζονται στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών στα οποία φοιτούν τα παιδιά.

Υπεύθυνες παραλαβής: Οι Προϊσταμένες τμημάτων των Παιδικών Σταθμών.

Οι νέες εγγραφές θα προσκομίζονται στα γραφεία της Διεύθυνσης: Ταλιαδούρου 2, 4ος ορ. -Εμπορικό Κέντρο.

ΔΕΚΤΑ γίνονται: Παιδιά από 2,5 έως και 4 ετών. (Δηλ. όσα παιδιά συμπληρώνουν τα 4 έτη, έως 31/12/2018).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφές-επανεγγραφές:

Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ήτου κηδεμόνα του παιδιού. (το έντυπο από την υπηρεσία).

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι.

  • Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή που πρόκειται να εργασθούνεντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, απαιτείται:
    πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, καθώς και αντίγραφο
    μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίαςπρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
  • Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ήσε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού ΣυμφωνητικούΣυνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς καιυπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης τουπρογράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενηςεπαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένοΚέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχισηπαρακολούθησης του προγράμματος.

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης. (το έντυπο από την υπηρεσία)

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος(Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986. (τα έντυπα από την υπηρεσία),

Για την επανεγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον απαραίτητη είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα θεωρεί απαραίτητο από την Επιτροπή.