Δμοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων της ΔΕ Καρδίτσας

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας, διακηρύσσει ότι :

στις δύο (02) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση συνολικά τεσσάρων (4) αγροτεμαχίων της ΔΕ Καρδίτσας, για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους, με την ακόλουθη σειρά ανά αγροτεμάχιο, του πίνακα που ακολουθεί:

από τις 15:00 έως τις 15:15 για το 1ο

– από τις 15:30 έως τις 15:45 για το 2ο

– από τις 16:00 έως τις 16:15 για το 3ο

– από τις 16:30 έως τις 16:45 για το 4ο

A/A

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ στρ.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

Καρδιτσομαγούλα

Προκοβάς 180/87

29,893

28,00

 

83,70

2

Καρδιτσομαγούλα

Βάλτος

562/87

18,469

28,00

51,71

3

Καρδιτσομαγούλα

Χαλβάνια

595/87

10,711

28,00

29,99

4

Καρδιτσομαγούλα

Χαλβάνια

600/87

9,225

28,00

25,83

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα για τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια, φαίνεται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 430/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας και του αρδευτικού φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του, β) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ., ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του πίνακα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου, δ) πιστοποιητικό γέννησης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, β) Ε9 του τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.: 2441350782 και τμήμα Εσόδων τηλ:2441350760,764. Αντίγραφο των όρων της εκμίσθωσης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ