Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού του έργου “Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών στις ΔΕ του Δήμου Καρδίτσας”

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 221 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών παρακαλούμε για τη δημοσίευση στον ιστότοπό σας των κάτωθι στοιχείων:

Τίτλος έργου / μελέτης: Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών στις ΔΕ του Δήμου Καρδίτσας
Περιγραφή: Το έργο αφορά στην αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της 28492/18-5-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ B 931/18-5-2009). Οι επιλεχθείσες δεκαοχτώ παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, (Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου και Καλλιφωνίου) κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρκα και Πλατείες. Οι χώροι περιφράσσονται με περίφραξη χωρίς να απομονώνονται οπτικά από την ευρύτερη περιοχή, δημιουργούνται διακριτές ζώνες παιχνιδιού για τις δύο ηλικιακές ομάδες (νήπια και παιδιά). Σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης στις περιοχές επέμβασης διατηρούνται όλα τα υγιή δένδρα και προβλέπεται η φύτευση νέων φυλλοβόλων δέντρων για να εξασφαλισθεί ο σκιασμός και η αίσθηση θερμικής άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης προβλέπεται χαμηλή φύτευση περιμετρικά μέσα από την περίφραξη, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Κατηγορία (σύμβασης): 2 (Έργο)
Καλούμενες κατηγορίες: Οικοδομικά – Ηλεκτρομηχανολογικά
Κριτήριο Ανάθεσης: Βάσει κόστους (χαμηλότερη τιμή)
Κόστος (προϋπολογισμός): 254.032,26 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Κατάσταση Κλήρωσης: Εκκρεμής
Τόπος διεξαγωγής κλήρωσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, 43132 Καρδίτσα
Ημερομηνία διεξαγωγής κλήρωσης: 2020-08-24
Ώρα διεξαγωγής κλήρωσης: 8:00 π.μ.