1

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού Σχολικών Κτιρίων

Σας επισυνάπτουμε το ακόλουθο αρχείο: