Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου

Σε εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 221 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 5 παρ. 5.2.(2) της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών παρακαλούμε για τη δημοσίευση στον ιστότοπό σας των κάτωθι στοιχείων:

Τίτλος έργου / μελέτης:

Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Υφιστάμενο Σχολικό Κτίριο του 2ου – 5ου Γυμνάσιου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας

Περιγραφή:

Θερμομόνωση εξωτερικών επιφανειών – Θερμομόνωση οροφής – Αντικατάσταση υφισταμένων κουφωμάτων με νέα από PVC – Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών του σχολείου με νέα τύπου Led – Εγκατάσταση φωτοβολταικών ισχύος 10 kW στην οροφή του γυμναστηρίου (netmetering).

Κατηγορία (σύμβασης):

2 (Έργο)

Καλούμενες κατηγορίες:

Οικοδομικά – Ηλεκτρομηχανολογικά

Κριτήριο Ανάθεσης:

Βάσει κόστους (χαμηλότερη τιμή)

Κόστος (προϋπολογισμός):

1.019.617,46 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Κατάσταση Κλήρωσης: Δεν έγινε κλήρωση
Τόπος διεξαγωγής κλήρωσης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, 43132 Καρδίτσα

Ημερομηνία διεξαγωγής κλήρωσης:

203-2020

Ώρα διεξαγωγής κλήρωσης:

10:00 π.μ.

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός