Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου Παλιουρίου

Σας επισυνάπτουμε το ακόλουθο αρχείο: