Δημοπρασία καυσόξυλων στην Κοινότητα Πορτίτσας

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πορτίτσας ανακοινώνει ότι στις    23/05/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα από 12.οο μ.μ. έως 13.οο μ.μ. στο  Γραφείο Της Τοπ. Κοινότητας Πορτίτσας, θα διεξαχθεί μειοδοτικός  φανερός διαγωνισμός  για την κοπή και εξωδάσωση καυσοξύλων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων της  Τοπικής Κοινότητας  Πορτίτσας  για το έτος 2021. Όριο πρώτης προσφοράς ορίζουμε το ποσό των 30 ευρώ ανά τόνο με παράδοση στο δρόμο.

Στη Δημοπρασία θα γίνονται δεκτοί υλοτόμοι από το Ν. Καρδίτσας και δασικοί Συν/σμοί, με προτεραιότητα τους δημότες της Τ.Κ. Πορτίτσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, προσκομίζοντας Βεβαίωση καταχώρησης στο « Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» .

 Ως εγγύηση για τη συμμετοχή στην άτυπη διαδικασία θα καταβάλλεται εγγυητική επιστολή ποσού (300) € του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή άλλης Τράπεζας.  Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων υλοτόμησης και ότι τους αποδέχονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στον Πρόεδρο της Τοπ. Κοινότητας Πορτίτσας κ. Σωτήριο Τσικρίκη στο τηλ. 6974050614.