1

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ι-8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις τρεις (3) του μήνα Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Τρίτη από τις 09:30 π.μ. έως τις 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Καρδίτσας στον 3ο όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ι-8 εμβαδού 49,30 τ.μ. της Δημοτικής Αγοράς, για εμπορική χρήση-ΠΕΑ καταστήματος:VHTL6-N07Y8-81BHW-D. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα 3ετούς παράτασης υπό όρους. Αν η δημοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί μετά από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, με νέα σχετική διακήρυξη του Δημάρχου. Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς, καθορίστηκε στα τριακόσια εξήντα ευρώ #360,00# € μηνιαίως.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος για ένα έτος, δηλαδή #432,00# €, β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας- τόσο ο συμμετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του, γ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία και του εγγυητή, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων εκμίσθωσης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, ε) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή Ειρεινοδικείου, ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στη δημοπρασία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και απόφαση, ότι δεν έχει εκδοθεί εναντίον του απόφαση, ή διαταγή απόδοσης μισθίου και στ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία, ότι εξέτασε το μίσθιο, έλαβε πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασής του και ότι το κρίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή της αριθμ.:345/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της εκμίσθωσης από το Γραφείο Εσόδων, τηλέφωνο 2441350760 και από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και αντίγραφο της σχετικής διακήρυξης, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Δημαρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ