Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1oυ Δημ.Κοιμητηρίου Καρδίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 26/6/2013
Αρ. πρωτ.: 16518

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου δημοτικού Κοιμητηρίου Καρδίτσας, συνολικού εμβαδού 184 τ.μ., όπως φαίνεται στην παρακάτω διακήρυξη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Καρδίτσας στον 3ο όροφο, στις δεκαπέντε (15) του μήνα Ιουλίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 12:00, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ