Δημοπρασία, για την εκμίσθωση οκτώ (8) αγροτεμαχίων της ΔΕ Καρδίτσας

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

στις επτά (7) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη, θα γίνει στο Δημαρχείο Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση οκτώ (8) αγροτεμαχίων της ΔΕ Καρδίτσας, για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους.

Ειδικότερα, από τις 09:00 έως τις 09:20 π.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα 3 αγροτεμάχια της ΤΚ Αρτεσιανού,

από τις 09:25 έως τις 09:35 π.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για το αγροτεμάχιο της ΔΚ Καρδιτσομαγούλας,

από τις 09:40 έως τις 10:10 π.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα 4 αγροτεμάχια της ΤΚ Ρούσσου, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ στρ.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

Αρτεσιανό

ΜΠΑΝΑ/ΣΧΟΛΙΚΟ

314/68

34,625

30,00

103,88

2

Αρτεσιανό

ΤΟΠΑΝΙ/ΣΧΟΛΙΚΟ

53/86

9,35

20,00

18,70

3

Αρτεσιανό

ΠΕΤΣΕΣ

737/68

46,50

30,00

139,50

4

Καρδιτσομαγούλα

ΠΡΟΚΟΒΑΣ

105/87

2,172

20,00

4,34

5

Ρούσσο

ΤΑΥΡΩΠΟΣ Α΄

242/70

72,62

30,00

217,86

6

Ρούσσο

ΔΕΗ

121/94

22,00

30,00

66,00

7

Ρούσσο

ΓΑΒΡΑΚΙΑ

214/97

2,50

20,00

5,00

8

Ρούσσο

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

——–

90,00

30,00

270,00

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα για το προς εκμίσθωση αγροτεμάχιο, φαίνεται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 322/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας και του αρδευτικού φορέα. Σε περίπτωση που έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του που προέρχεται από μισθώματα, καθώς και τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, που προέρχεται από αρδευτικά τέλη, β) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του ανωτέρω πίνακα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου, δ) πιστοποιητικό δημοτικότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Ο εγγυητής του πλειοδότη, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, από το δήμο Καρδίτσας, β) Ε9 τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.: 2441350782 και τμήμα Εσόδων τηλ: 2441350760,764. Αντίγραφο των όρων της εκμίσθωσης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ