1

Δημοπρασία για την εκμίσθωση οκτώ (8) αγροτεμαχίων στην Δ.Ε. Μητρόπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 14/11/2013
Αρ. πρωτ.: 31095

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: Στις είκοσι μία (21) του µηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέμπτη και από τις 10:00 έως 11:00 στο δηµοτικό κατάστηµα της ΤΚ Μητρόπολης ΔΕ Μητρόπολης, θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, 2η επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση των παρακάτω οκτώ (8) αγροτεµαχίων για πέντε (5) έτη, τα οποία ανήκουν στο δήμο μας και βρίσκονται στην ΤΚ Μητρόπολης της ΔΕ Μητρόπολης, όπως φαίνονται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ