Δημοπρασία για την εκμίσθωση καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας (Ι-21 , Ι-22)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

στις είκοσι (20) Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα στο Δημαρχείο Καρδίτσας στον 3ο όροφο, από τις 10:00 έως τις 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση δύο καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Καρδίτσας. Συγκεκριμένα το καταστήματα Ι-21, εμβαδού 55,20 τ.μ. με πατάρι 16,00 τ.μ., ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και το κατάστημα Ι-22, εμβαδού 33,00 τ.μ. με πατάρι 16,50, για εμπορική χρήση ή και ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για διάστημα τριών ετών, με δυνατότητα 3ετούς παράτασης υπό όρους.

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το Ι-21 κατάστημα καθορίστηκε στα τριακόσια εξήντα #360,00# ευρώ μηνιαίως και στα διακόσια σαράντα #240,00# ευρώ μηνιαίως για το Ι-22 κατάστημα.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα: α) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού ίσου προς το 10% του ποσού που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος για ένα έτος, δηλαδή #432,00#€ για το πρώτο και #288,00# € για το δεύτερο κατάστημα, β) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας τόσο ο συμμετέχων ως επίδοξος πλειοδότης, όσο και ο εγγυητής του, γ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία και του εγγυητή, ότι έχουν λάβει γνώση των όρων εκμίσθωσης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δ) απόσπασμα ποινικού μητρώου, ε) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου κατά περίπτωση, ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στη δημοπρασία δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή εκκαθάρισης, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, καθώς και ότι δεν έχει εκδοθεί εναντίον του απόφαση ή διαταγή απόδοσης μισθίου και στ) υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στη δημοπρασία, ότι εξέτασε το μίσθιο, έλαβε πλήρη γνώση της υφιστάμενης κατάστασής του και ότι το κρίνει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή της υπ΄αριθμ.:77/23 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων εκμίσθωσης από το Γραφείο Εσόδων, τηλέφωνο 2441350760 και το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, τηλέφωνο 2441350782, καθώς και αντίγραφο των σχετικών αποφάσεων, ύστερα από αίτησή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ