1

Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου της ΔΕ Μητρόπολης

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας σε εφαρμογή της 80/2021 απόφασης Δ.Σ. διακηρύσσει ότι:

στις δεκαεπτά (17) του μηνός Μαίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου της ΔΕ Μητρόπολης, για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους, που φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

από τις 10:00 έως τις 10:15 π.μ.

A/A

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ στρ.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

Μητρόπολης

Μαυρόες

Κ 97/387Β

20,00

30,00

60,00

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα του προς εκμίσθωση αγροτεμαχίου, φαίνεται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 80/2021 απόφαση ΔΣ και την 434/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας και του αρδευτικού φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του, β) ως εγγύηση συμμετοχής, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ., ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του πίνακα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου, δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, β) Ε9 του τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.: 2441350782 και τμήμα Εσόδων τηλ:2441350760,764. Αντίγραφο των όρων εκμίσθωσης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ