Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Πτελοπούλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 14/2/2017
Αρ. πρωτ.: 1989

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: στις είκοσι µία (21) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆.Κ. Καρδίτσας, θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, 1Η επαναληπτική φανερή, προφορική & πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση ενός (1) αγροτεµαχίου, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, όπως φαίνονται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ