Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων στην ΤΚ Μέλισσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 22/3/2013
Αρ. πρωτ.: 7227

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: Την πρώτη (1) του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και από τις 09:00 έως 10:00 στο κατάστημα Σταυρού της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου, θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω δύο (2) αγροτεμαχίων, τα οποία ανήκουν στο δήμο μας και βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μέλισσας, της ΔΕ Κάμπου, όπως φαίνονται στην παρακάτω διακήρυξη.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ