Δημοπρασία για την εκμίσθωση δέκα τριών (13) αγροτεμαχίων του Δήμου Καρδίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 21/9/2017
Αρ. πρωτ.: 16131

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Καρδίτσας διακηρύττει ότι: Στις τρεις (3) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη στο δηµοτικό κατάστηµα της ∆.Κ. Καρδίτσας, θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής Εκµίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δηµοπρασία, για την εκµίσθωση δεκατρία (13) αγροτεµαχίων, για τέσσερις (4) καλλιεργητικές περιόδους, όπως φαίνονται στην παρακάτω διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ