Δημοπρασία για την εκμίσθωση 19 αγροτεμαχίων της ΔΕ Μητρόπολης

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ- ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

στις τρεις (3) ημέρα Πέμπτη και επτά (7) ημέρα Δευτέρα, του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση συνολικά (19) αγροτεμαχίων της ΔΕ Μητρόπολης, για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους.

Ειδικότερα, την Πέμπτη στις 3 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα 9 αγροτεμάχια της Κοινότητας Μητρόπολης και για το 1 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Ξινονερίου, με την ακόλουθη σειρά ανά αγροτεμάχιο, όπως στον πίνακα που ακολουθεί:

από τις 9:00 έως τις 9:15 για το 1ο

– από τις 9:25 έως τις 9:40 για το 2ο

– από τις 9:50 έως τις 10:05 για το 3ο

– από τις 10:15 έως τις 10:30 για το 4ο

από τις 10:40 έως τις 10:55 για το 5ο

– από τις 11:05 έως τις 11:20 για το 6ο

– από τις 11:30 έως τις 11:45 για το 7ο

από τις 11:55 έως τις 12:10 για το 8ο

– από τις 12:20 έως τις 12:35 για το 9ο και

απο τις 12:45 έως τις 13:00 για το 10ο αγροτεμάχιο.

Έπειτα τη Δευτέρα στις 7 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα 3 αγροτεμάχια της Κοινότητας Κρύας Βρύσης, για το 1 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Πορτίτσας και για τα 5 αγροτεμάχια της Κοινότητας Φράγκου, με την ακόλουθη σειρά ανά αγροτεμάχιο, όπως στον πίνακα που ακολουθεί:

από τις 9:00 έως τις 9:15 για το 1ο

– από τις 9:25 έως τις 9:40 για το 2ο

– από τις 9:50 έως τις 10:05 για το 3ο

– από τις 10:15 έως τις 10:30 για το 4ο

από τις 10:40 έως τις 10:55 για το 5ο

– από τις 11:05 έως τις 11:20 για το 6ο

– από τις 11:30 έως τις 11:45 για το 7ο

από τις 11:55 έως τις 12:10 για το 8ο και

– από τις 12:20 έως τις 12:35 για το 9ο αγροτεμάχιο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ.

ΕΚΤΑΣΗ στρ.

Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα

Ποσό εγγυητικής επιστολής

1

Μητρόπολης

Μαυρόες Κ 95/385 Α 20,00

28,00

56,00

2

Μητρόπολης

Μαυρόες

Κ 95/385 Β

20,00

28,00

56,00

3

Μητρόπολης

Μαυρόες

Κ 95/385 Γ

20,00

28,00

56,00

4

Μητρόπολης

Μαυρόες

Κ 95/385 Δ

16,064

28,00

44,98

5

Μητρόπολης

Μαυρόες

Κ 97/387 Β

20,00

28,00

56,00

6

Μητρόπολης

Λόγγος

Κ 94/377

29,526

28,00

82,67

7

Μητρόπολης

Γεφυράκια

Λ 1/32

18,004

28,00

50,41

8

Μητρόπολης

Γεφυράκια

Λ 2/215

7,008

28,00

19,62

9

Μητρόπολης

Λόγγος

Λ 17/329

8,647

28,00

24,21

10

Ξινονερίου

Μαυρομαντήλα Εκτός Αναδασμού 30,00  

23,00

69,00

11

Κρύας Βρύσης

Φτυλιάδια-Αμμούδες 408 75,00

28,00

 

210,00

12

Κρύας Βρύσης

Παπαράντζα 333 58,00

28,00

162,40

13

Κρύας Βρύσης

Φτιλιάδια 440

23,00

28,00

64,40

14

Πορτίτσας

Ισιώματα Ε.Α. 15,00

23,00

 

34,50

15

Φράγκου

Άνω Μεριά 133/Α 10,00  

28,00

28,00

16

Φράγκου

Άνω Μεριά 133/Β 9,00

28,00

25,20

17

Φράγκου

Άνω Μεριά 133/Γ

9,00

28,00

25,20

18

Φράγκου

Άνω Μεριά 133/Δ 5,00

28,00

14,00

19

Φράγκου

Κάτω Μεριά

Ε. Κ.

18,50

23,00

42,55

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα για τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια, φαίνεται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 434/20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας και του αρδευτικού φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του, β) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του πίνακα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου, δ)πιστοποιητικό γέννησης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, β) Ε9 του τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.: 2441350782 και τμήμα Εσόδων τηλ:2441350760,764. Αντίγραφο των όρων της εκμίσθωσης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ