Δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Κάμπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας διακηρύσσει ότι:

στις δέκα εννέα (19) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη, θα γίνει στο Δημαρχείο Καρδίτσας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Ακινήτων, φανερή, προφορική & πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση εννέα (9) αγροτεμαχίων, της ΔΕ Κάμπου για πέντε (5) καλλιεργητικές περιόδους.

Ειδικότερα,

  • από τις 10:00έως τις 10:15 π.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για το 1 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Αγίου Θεοδώρου
  • από τις 10:20 έως τις 10:35 π.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα επόμενα 2 αγροτεμάχια της Κοινότητας Μακρυχωρίου
  • από τις 10:40 έως τις 10:55 π.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα επόμενα 2 αγροτεμάχια της Κοινότητας Προδρόμου
  • από τις 11:00 έως τις 11:35 μ.μ., θα διεξαχθεί δημοπρασία για τα 4 αγροτεμάχια και της   Κοινότητας Σταυρού, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΑΝ/ΣΜΟΣ ΑΡ. ΤΕΜ. ΕΚΤΑΣΗ στρ. Κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ανά στρέμμα Ποσό εγγυητικής επιστολής
1 Άγιος Θεόδωρος Σχολικό 28/73 35,00 23,00 80,50
2 Μακρυχωρίου Μεγάλο Λιβάδι 604/71 23,26 28,00 65,13
3 Μακρυχωρίου Μεγάλο Λιβάδι 619/71 40,00 28,00 112,00
4 Προδρόμου Θέση Β 17/Α/1968 38,00 28,00 106,40
5 Προδρόμου Θέση Β 1/Β/1968 35,00 28,00 98,00
6

Σταυρός

Ντούρλια Μαγούλα 220/73 34,00 28,00 95,20
7

Σταυρός

Παρασπόρια-Σχολικό 80/73 23,00 28,00 64,40
8

Σταυρός

Βαρκά 272/Δ/73 50,00 28,00 140,00
9 Σταυρός Χαλιάδα 134/Αν73 10,00 28,00 28,00

Το κατώτατο όριο μισθώματος ανά στρέμμα για τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια, φαίνονται στην στήλη (6) του ανωτέρω πίνακα. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν με την 325/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας και του αρδευτικού φορέα. Σε περίπτωση που έχει ενεργή ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καρδίτσας, να είναι ενήμερος στις δόσεις του και επιπλέον να έχει εξοφλήσει τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του που προέρχεται από μισθώματα, καθώς και τα 3/5 του υπολοίπου της ρυθμιζόμενης οφειλής του, που προέρχεται από αρδευτικά τέλη ή εξηλεκτρισμού, β) ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, αντίστοιχου ποσού ίσο με το 10% του κατώτατου ετησίου μισθώματος, όπως φαίνεται στην στήλη (7) του ανωτέρω πίνακα, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης και ότι γνωρίζει την κατάσταση του μισθίου, δ) πιστοποιητικό δημοτικότητας και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.  Ο εγγυητής του πλειοδότη, πρέπει να προσκομίσει: α) βεβαίωση μη οφειλής από το δήμο Καρδίτσας, κατά τα οριζόμενα και για τον πλειοδότη, β) Ε9 τελευταίου έτους και γ) υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της εκμίσθωσης.

Πληροφορίες: Στο δημαρχείο στο τμήμα Οικονομικής Επιτροπής τηλ.:2441350782 και τμήμα Εσόδων τηλ:2441350760,764. Αντίγραφο των όρων της εκμίσθωσης, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στα δημοτικά κατάστημα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ