Δημοπρασία απόληψης ξυλείας από το δημοτικό δάσος Τ.Κ. Απιδιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα  11/7/2014
Αρ. πρωτ.: 17497

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των συστάδων 15β, 15γ και 17α για απόληψη αναγωγικά (498,00) τόνων ή 600 κ.μ. καυσόξυλων δρυός για διάθεση στο εμπόριο, καθώς και  των συστάδων 7α, 7γ και 7δ για απόληψη (390,10) τόνων ή 470,00 κ.μ. καυσόξυλων δρυός, του διακατεχόμενου και  δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς της Δ.Ε. Καλλιφωνίου για ένα έτος.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Καλλιφωνίου την 24η του μήνα  Ιουλίου, ημέρα  Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του δήμου Καρδίτσας.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων υπέρ του Δήμου Καρδίτσας, ποσού που ορίζεται στο 1/10 του ύψους του μισθώματος (κατώτατο μίσθωμα) (4.884,55) €, βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Καρδίτσας και να εμφανίσει επιπλέον, αξιόχρεο εγγυητή που θα προσκομίσει ανάλογη βεβαίωση μη οφειλής.

Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς καθορίστηκε στα πενήντα πέντε ευρώ (55,00) €,  ανά τόνο καυσόξυλων δρυός.

Οι λοιποί όροι διακήρυξης της δημοπρασίας περιλαμβάνονται στην 292/2014, απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών όρων της διακήρυξης στα τηλέφωνα:2441350760-γραφείο εσόδων και  2441350782, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και αντίγραφο της σχετικής απόφασης, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Καρδίτσας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ