Διακοπή των εργασιών της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ. 431 32 – Καρδίτσα
Πληροφορίες Μ. Δημητρακοπούλου
Τηλέφωνο:24413 54875

Καρδίτσα, 1/6/2017

ΘΕΜΑ : Διακοπή των εργασιών της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017»

Σε εφαρμογή των άρθρων 98 & 102 του Ν. 4412/2016, η επιτροπή διαγωνισμού της προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2017» διακόπτει τις εργασίες της την 1η Ιουνίου 2017 και θα συνεχίσει την 2η -6ου -2017 και ώρα 9:00 π.μ., λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ