Διακήρυξη – Πρόσκληση χορήγησης δύο υποτροφιών του Ιδρύματος Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αχιλλέως Αλλαμανή» προκηρύσσει ότι  θα  χορηγήσει δύο  (2) υποτροφίες των Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων (2.000) Ευρώ ετησίως εκάστη σε «Αριστούχους» ή  κατά περίπτωση «Λίαν Καλώς» αποφοίτους των Τεχνικών Σχολών (Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.) Νομού Καρδίτσας που θα συνεχίσουν σπουδές σε  Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός των Στρατιωτικών και Σχολών Αστυνομίας) και μέχρι πέρατος αυτών, υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους από έτος σε έτος με επιτυχή εξέταση στο 50% τουλάχιστον των  μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του έτους παρακολούθησης (2 εξάμηνα) ή με επιτυχή εξέταση στο ποσοστό ή τον αριθμό των μαθημάτων που θα προβλέπει η κατά τα άρθρα 56 παρ. 2 και 38 παρ. 6 του Ν.4182/2013 ( Α 185) κοινή υπουργική απόφαση,  καταγόμενους κατά προτίμηση από τον Ν. Καρδίτσας και περισσότερο ενδεείς σε οικονομικά μέσα και που διακρίθηκαν για το ήθος τους και την έφεση προς μάθηση, και καλεί τους ενδιαφερομένους που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε  Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός των Στρατιωτικών & Σχολών Αστυνομίας) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015, να υποβάλλουν αιτήσεις και  τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στην Γραμματεία του Ιδρύματος που εδρεύει στην οδό Χαρίτου 5, Καρδίτσα, 4ος όροφος, τηλ.- φαξ 24410 27711.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2014-15

 1. Αίτηση *
 2. Θεωρημένο Αντίγραφο του Πτυχίου / Απολυτηρίου των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. από το οποίο  απεφοίτησε.
 3. Θεωρημένη βαθμολογία της επίδοσης στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 4. Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι., κλπ.) για το Ακαδημαϊκό   Έτος 2014 – 2015.     
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (από την Δημαρχία).
 6. Πιστοποιητικό φορέα  από  το οποίο  να  προκύπτει  ότι ανήκουν στις ειδικές οικογενειακές  συνθήκες  που  προβλέπει ο αξιολογικός πίνακας του Ιδρύματος.
 7. Θεωρημένες φωτοτυπίες ταυτότητας γονέα – κηδεμόνα και δικής του/της.
 8. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της  Δήλωσης  Φόρου  Εισοδήματος του  γονέα / κηδεμόνα  και,  εφόσον έχει υποβληθεί, της δικής του/της Οικονομικού  Έτους 2014.
 9. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του 2014 του γονέα/κηδεμόνα και, εφόσον έχει υπάρχει, του δικού του/της από το gsis ( Γ.Γ.Π.Σ ). 
 10. Σε περίπτωση   που   οι   γονείς / κηδεμόνας   ή  οι  ίδιοι   ασκούν  γεωργική  δραστηριότητα,  αντίγραφο του οριστικού τίτλου ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του Αρθ.  33  Κανονισμού Ε.Κ.  1782/2003 έτους 2014.  
 11. Εφόσον ισχύει, πιστοποιητικό Δημάρχου  από  το  οποίο να  προκύπτει  ότι    ο / η υποψήφιος κατάγεται από τον Ν. Καρδίτσας.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  στην οποία να  αναφέρεται  ότι  δεν λαμβάνει  υποτροφία  από  άλλο Ίδρυμα, Κληροδότημα,  κλπ και  ότι δεν  εξέπεσε,  από  υπαιτιότητά του /της,  υποτροφίας που του / της χορηγήθηκε στο παρελθόν.

* Το κείμενο της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην διεύθυνση http://www.idryma.allamanis.gr/scholarships:applications

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΧΙΛΛΕΩΣ  ΑΛΛΑΜΑΝΗ»

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ             ΧΡΙΣΤΟΣ  ΨΗΜΜΕΝΟΣ