Διακήρυξη για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου έτους 2016 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

ΑΠ  12577/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ

« ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

(ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2016, MAI-2017) »

 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού 155.682,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 19η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 22-07-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31-05-2017.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί). 2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.3. Συνεταιρισμοί. 4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., (2.511,00€ για ολόκληρο το διαγωνισμό). Η ισχύς της προσφοράς είναι 4 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που τυχον θα προκύψουν είναι μέχρι 31/05/2017. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.karditsa-city.gr ή dimoskarditsas.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

απευθύνονται στο τηλ. 2441354715   fax:24413-50721   τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον μειοδότη.

 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

 

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ


Διακήρυξη