Έργο : “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Ιτάμου”

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο της ΔΕ Ιτάμου”