Διαγωνισμός για την “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στον Δήμο Καρδίτσας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 7081/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ )

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 74.400,00€ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 60.000,00€ πλέον 14.400,00€ Φ.Π.Α. 24%) με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 21/03/2023 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 27/03/2023 και ώρα από 10:00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής). Κωδικός CPV: 79415200 – 8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.
Αντικείμενο σύμβασης: Είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Καρδίτσας, το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 ευρώ). Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 7081/2023 διακήρυξη.

Καρδίτσα 03/03/2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ