Διαγωνισμός για την προμήθεια “Τροφίμων Δήμου Καρδίτσας και φορέων έτους 2023”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 11735/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 99.679,10€ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 88.211,59€ πλέον 11.467,51€ ΦΠΑ 13%) με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 08/05/2023 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 12/05/2023 και ώρα από 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κωδικός CPV: 15800000-6, 15100000-9, 15500000-3 , 15300000-1, 15810000-9.

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2023 (Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου και τμηματικά από ΕΣΠΑ, ΚΑ: 60-6481.0004,70.05-6481.000,115-6481.0002,60-6481.0005

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.764,25€ για το σύνολο του διαγωνισμού. Για συμμέτοχη σε συγκεκριμένες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, θα πρέπει να γίνει ο ανάλογος υπολογισμός της εγγυητικής συμμετοχής.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 11735/2023 διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος