Διαγωνισμός για την προμήθεια ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KAI ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 4749/ 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KAI ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 66.829,01 με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 09/04/2021 και ώρα 11:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 09/04/2021 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κωδικός CPV: 39830000-9

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2021 (Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου και τμηματικά από ΕΣΠΑ. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797, 24413-50795-799, fax:24413-50721, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. ΣΚΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ