1

Διαγωνισμός για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΑΝΟΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 21011/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΑΝΟΣ)

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :
Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΙΑΝΟΣ)
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 44.627,60€ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 17/12/2020 και ώρα 11:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 17/12/2020 και ώρα 12:00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Κωδικός CPV: 34350000-5.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2020 (Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής).
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου (ΙΑΝΟΣ). Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50795, 24413-50799-797, fax:24413-50721, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. ΠΙΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ