Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών “Ταχυδρομικά τέλη”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023-2024)»

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 32534/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023-2024)»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 69.999,93€ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 56.451,56€ πλέον 11.612,90€ ΦΠΑ 24%) με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 15/12/2023 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 21/12/2023 και ώρα από 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κωδικός CPV: 64100000-7

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά για τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που θα προκύψουν είναι μέχρι 31/12/2024. (Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου, στον ΚΑ: 00-6221.0001.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.129,03€ για το σύνολο του διαγωνισμού.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην 32534/2023 διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος