Διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης: «Αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«Αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου
και των κτιρίων του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη»,
εκτιμώμενης αξίας (με απρόβλεπτα) 791.075,04 € (πλέον Φ.Π.Α.).

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2441354802, Fax: 2441354804, email: vvasilog@dimoskarditsas.gov.gr, url: www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Βασίλογλου Βασίλειος, τηλ.: 2441354876.

 2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Μελετών – Τεχνικών Υπηρεσιών.

 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

 4. Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

 5. Κωδικός CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

 6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

 7. Τίτλος μελέτης: «Αρχιτεκτονική ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων του πρώην στρατοπέδου Λουμάκη», Προϋπολογισμός μελέτης: 980.933,05 € (791.075,04πλέον Φ.Π.Α. 24% 189.858,01 €).

 8. Η σύμβαση αναλύεται σε κατηγορία μελέτης 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 440.134,93 € – 08 Στατικές Μελέτες 141.115,21 € – 09 Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές 106.641,19 €, απρόβλεπτα 103.183,70 € και Φ.Π.Α. 189.858,01 €.

 9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 10. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

 11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 07 Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες 08 Στατικές Μελέτες – 09 Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

 • Για την κατηγορία μελέτης 07: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες, με προϋπολογισμό 506.155,17 € (με απρόβλεπτα), να διαθέτει δυναμικό κατ’ ελάχιστον επτά μονάδων και τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας

 • Για την κατηγορία μελέτης 08: Στατικές Μελέτες, με προϋπολογισμό 162.282,49 € (με απρόβλεπτα), να διαθέτει δυναμικό κατ’ ελάχιστον επτά μονάδων και τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας, ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας

 • Για την κατηγορία μελέτης 09: Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές με προϋπολογισμό 122.637,37 € (με απρόβλεπτα), να διαθέτει δυναμικό κατ’ ελάχιστον επτά μονάδων και τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) μελετητή 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) μελετητές 4ετούς εμπειρίας

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 15.821,50 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 17-11-2024.

 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

 2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.

 3. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

 4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 και τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.

 5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/7/2023, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.

 6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 195861), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 8. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 9. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί αφενός μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών (964.289,47 €) αφετέρου από ΣΑΤΑ του Δήμου (16.643,57 €)

 10. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

 11. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

Μελέτες αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών (σε μορφή .zip):

1ο Βραβείο

2ο Βραβείο

3ο Βραβείο

1η Εξαγορά

2η Εξαγορά

3η Εξαγορά