Διαγωνισμός για “Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή Δήμου Καρδίτσας”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας

Αντικείμενο: Υποέργο: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ¨ του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤH ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”

Κωδικοί CPV: 34223330-8 Κινητές ρυμουλκούμενες μονάδες

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει το κάτωθι αντικείμενο ειδών προμήθειας με την εκτιμώμενη αξία:

Περιγραφή

Τεμάχια

Εκτιμώμενη Τιμή Μονάδας

Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%

Εκτιμώμενη Αξία (με ΦΠΑ)

Κλαδοτεμαχιστής

1

65.100,00

65.100,00

15.624,00

80.724,00

Γίνονται δεκτές προσφορές για ολόκληρο το παραπάνω αντικείμενο. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνο του αντικειμένου.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7341.0011 σχετική πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρδίτσας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ27510130).

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με κωδικό MIS 5002290.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Χρονοδιάγραμμα: Ο χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 193490). Επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimoskarditsas.gov.gr.

Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών – Διενέργεια διαγωνισμού: Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 06.07.2023 και ώρα 15:00 Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι 12.07.2023 και από ώρα 10:00. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες οικονομικούς φορείς για διάστημα 9 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους προσφέροντες, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό 1.200,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του προσφέροντος.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 193490).

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Τσιάκος