Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20791/2020
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛ/ΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :
Ο Δήμος Καρδίτσας διενεργεί ηλεκ/κό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 77.264,40 € με το ΦΠΑ.. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (Αποσφράγιση) είναι η 14/12/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους του δήμου (διαδικασία ΙΑΝΟΣ). Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-50797, 24413-50798-799, fax:24413-50721, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.Λάππας Κων/νος, Σκούρα Κατερίνα) στο τμήμα Προμηθειών Δήμου Καρδίτσας, διεύθυνση Αρτεσιανού 1 , Τ.Κ. 43131 Καρδίτσα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
Τσιάκος Βασίλειος