1η Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 15.04.2013 και ώρα 09:00 πμ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών μετά από αίτηση των κ.κ. Χρήστου Πέτρου του Δημητρίου και Δήμητρας Πέτρου-Οικονόμου του Θεοδόση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Καραγιάννης Νικόλαος