13η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 08-06-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλιφωνίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 270/2012)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλιφωνίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 271/2012)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πίστωσης για την επισκευή αντλητικού συγκροτήματος στη Δ.Ε. Καλλιφωνίου.
(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 272/2012)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να τιμολογηθούν οι ανωτέρω δαπάνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, παρακαλείται να ενημερώσει έγκαιρα τον αναπληρωτή του.