31η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 20.12.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30′

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014 (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)
(Απόφαση Δ.Σ. 703/2013)