06η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 01.04.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Λάμπρου Τάτσιου, πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας.
(Απόφαση ΔΣ 151/2011)