23η Πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ στις 07.12.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης στο Κοινοτικό Γραφείο  Τ.Δ. Ρούσσου (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αμμοχαλικοστρωμένων οδών πόλης Καρδίτσας» (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα Δημοτικών Διαμερισμάτων» (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου “Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας στη Δ.Ε. Ιτάμου” (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “Κατασκευή τεχνικών έργων βελτίωσης του περιαστικού δασικού δικτύου στη Δ.Ε Καλλιφωνίου” (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “Κατασκευή Τεχνικών Αποχέτευσης Τ.Δ Προδρόμου” (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Ηλία Κοντοχρήστου για άδεια διατήρησης σκαλοπατιών (εισηγητής: Β. Ελευθερίου)

8.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εξέταση ενστάσεων (Κερασιώτης Λ., Κάντζα Ε., Παπαευαγγέλου Στ.) για την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 742 περιοχής Αγ. Νικολάου (εισηγητής: Σπ. Κουτσάφτης)

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση χρήσεων γης από αμιγή κατοικία σε γενική κατοικία στα ΟΤ 421 και 421 α περιοχής Καμινάδων (Κοτλίτσας Φώτιος) (εισηγητής:Σπ. Κουτσάφτης)

10.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άρση της ασυμφωνίας που υπάρχει στο σχέδιο πόλεως στο Ο.Τ. 195, 196, 199 στην οδό Βενιζέλου μετά από αίτηση της κ. Στάμου Γεωργίας (εισηγητής: Δ. Χατζής)

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 38/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά πρόταση τοπικού ρυμοτομικού (όροι δόμησης) στην περιοχή ΤΕΙ – ΛΥΚΕΙΩΝ της οδού Τρικάλων (εισηγητής:Σπ. Κουτσάφτης)

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά την δημιουργία κόμβου στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Λαχανά  (εισηγήτρια:Ευ. Κόγια)

13.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδος λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Φιλίππου Παναγιώτα) (εισηγητής: Γ. Ζαρακότας)

14.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ πρώην Δήμου Ιτάμου οικονομικού έτους 2010 (εισηγητής: Γ. Χόντος)

15.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης πρώην Δήμου Καλλιφωνίου οικονομικού έτους 2010 (εισηγήτρια: Μ. Κωστάμη)

16.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ πρώην Δήμου Καλλιφωνίου οικονομικού έτους 2010 (εισηγήτρια: Μ. Κωστάμη)

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΚΑΠΗ πρώην Τοπικής Κοινότητας Καρδιτσομαγουλας οικονομικού έτους 2010 (εισηγήτρια: Λ. Μαχαίρα)

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  πρώην Τοπικής Κοινότητας Καρδιτσομαγουλας  οικονομικού έτους 2010 (εισηγήτρια: Λ. Μαχαίρα)

19.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ πρώην Τοπικής Κοινότητας Καρδιτσομαγουλας οικονομικού έτους 2010 (εισηγήτρια: Λ. Μαχαίρα)

20.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της “Ζευγαράς Πέτρος & Σία Ο.Ε” που αφορά την επιβολή προστίμου από το Δήμο Καρδίτσας λόγω κοπής δέντρων (εισηγητής: αντιδήμαρχος Στ. Παπαγεωργίου)

21.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό του είδους και του αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2012 (εισηγήτρια: Ν. Τζέλλου)

22.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση  Επιτροπής ίδρυσης – κατάργησης – μετακίνησης Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Ν. Τζέλλου)

23.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για τη διάθεση κενών θέσεων των Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Ν. Τζέλλου)

24.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με  μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Πούλιος Ιωάννης) (εισηγήτρια: Ν. Τζέλλου)

25.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε αντικατάσταση της αριθμ. 127/2009 άδειας εκδοθείσας από τη Ν.Α Χαλκιδικής (Χρ. Πιπερίγκας) (εισηγήτρια: Ν. Τζέλλου)

26.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή νέου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας” λόγω παραίτησης του κ. Γεωργίου Κουκουζέλη (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

27.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης 40 εργατών στο Τμήμα Πρασίνου, διάρκειας 2 μηνών (εισηγητής: αντιδήμαρχος Λ. Τσιούκης)

28.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υφιστάμενη θέση οικοπέδου ιδιοκτησίας Σοφίας Τραχανή – Μπέλλου στην Τ.Κ Καροπλεσίου (εισηγητής: αντιδήμαρχος Λ. Τσιούκης)

29.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατά χρήση παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου Μυρίνης στον Μορφωτικό Σύλλογο Μυρίνης  (εισηγητής: αντιδήμαρχος Αθ. Μαρκινός)

30.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προέγκριση εορταστικών εκδηλώσεων “Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2012” (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

31.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση δαπανών εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (εισηγητής: Ιω. Παπακυρίτσης)

32.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καταβολή αποζημίωσης στον υπάλληλο Γ. Αρβανίτη λόγω συνταξιοδότησης (εισηγητής: Αθ. Κουκούλης)

33.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του κ. Δημάρχου (εισηγητής: αντιδήμαρχος Ν. Καραγιάννης)

34.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του αντιδημάρχου κ. Ν. Καραγιάννη (εισηγητής: Ιω. Παπακυρίτσης)

35.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στη ΔΕΗ για έγκριση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις στέγες δημοτικών κτιρίων (εισηγητής: αντιδήμαρχος Αθ. Μαρκινός)


ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης 18 εργατών καθαριότητας, 7 οδηγών απορριμματοφόρων, 2 χειριστών JCB, ι χειριστή γκρέιντερ, 1 χειριστή φορτωτή, 1 ηλεκτροτεχνίτη και 2 χειριστών πλυντηρίων κάδων με σύμβαση χρονικής διάρκειας 8 μηνών

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών του έργου “Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στον αναβαθμό του Δ.Δ Καλλιφωνίου”

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου “Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στον αναβαθμό του Δ.Δ Καλλιφωνίου”

4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών του έργου “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας”

5.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. I9 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (Γ. Παπαντώνης) και εκμίσθωση του καταστήματος με δημοπρασία

6.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του δημότη Ιω. Λέκκα για μείωση τετραγωνικών μέτρων του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

7.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας